contact

contact

Hallo,

Wat leuk dat je op mijn website terecht bent gekomen en mijn verhalen hebt gelezen of nog wilt lezen.

Misschien heb je na het lezen een vraag, herken je je ergens in of zou jij je willen verdiepen in jouw eigen levensverhaal. Misschien wil je jouw verhaal op bepaalde punten onderzoeken, uitdiepen of herschrijven. Welk verhaal vertel jij tot nu toe? En welk verhaal zou je graag willen vertellen? Neem vandaag nog het initiatief en neem je eigen levensverhaal in de hand en kom thuis bij jezelf.

Het kan ook om het verhaal van je kind(eren) of het hele gezin gaan. Het gaat om de verbindingen.  Om echt luisteren, de dialoog aangaan, voelen en ervaren.  Elk ervaring is een hoofdstuk in jouw boek, die je op verschillende manieren kunt belichten en kunt uitdrukken.

Schroom niet om contact met mij op te nemen. Ik kijk graag met jou naar de mogelijkheden die ik en ons team jou kunnen bieden om jou, je kind(eren), je gezin of wie dan ook te ondersteunen.

Voel je welkom bij jezelf en in onze praktijk.

Want: “wie thuiskomt bij zichzelf kan overal zijn”.

Je kunt bij mij terecht voor coaching vanuit het particuliere traject. Maar indien nodig / wenselijk is het ook mogelijk om voor vergoede zorg via de gemeente in aanmerking te komen. Je aanmelding verloopt dan via Jeugd Trauma Herstel Limburg. Je hebt hiervoor een verwijzing van je huisarts nodig.

Interesse of vragen, laat het me weten, dan geef ik je graag meer informatie.

 

Een hartelijk groet, Petra

PRAKTIJK WELKOM THUIS (een co-creator van Essential Movements)
Petra Hofman
Leeuwhof 4 b, 6301 KZ Valkenburg, Par’ Course
tel.0031 6 15918470
welkomthuis@essentialmovements.nl
Kijk vooral ook eens op www.essentialmovements.nl
of bel voor het actuele aanbod.
KvK. 64881342
BTW NR: 157706795B01

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VERKLARING

 

M.b.t. mijn praktijk voering vermeld ik hier graag de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

U wordt verzocht deze goed door te lezen. Door het maken van een afspraak, ga ik er vanuit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Aanmeldingen voor trainingen en coaching en beëindiging ervan:
Alle behandelingen zijn op afspraak. Deze vinden plaats in de praktijk Welkom Thuis. (locatie Essential Movements), tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
Bij afspraken op locatie, zullen reiskosten en de benodigde reistijd in rekening worden gebracht (0.25 eurocent per km)

Aanmeldingen kunnen per e-mail of per telefoon plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvraag, per e-mail of door de aanmelding per telefoon.
prijzen zijn in euro’s, de tarieven gelden voor particulieren. Voor bedrijven en andere zakelijke coachingstrajecten gelden andere prijzen. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan.

Beëindiging van een behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goed vinden geschieden.
Indien de cliënt de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de coach beëindigt, zal de coach de cliënt vragen een verklaring te ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de coach in, voor eigen risico, het onderzoek of behandeling voortijdig beëindigd.
De coach kan de overeenkomst slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat voortzetting onmogelijk is. De coach zal proberen te zorgen voor het inschakelen van alternatieve zorg en tot die tijd hulp blijven verlenen.

De coach bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach/kinderyogadocent verwacht mag worden.
De coach kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
Indien de coach derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Betaling
Betaling van een training dient direct contant of op voorhand per bank/giro te geschieden, tenzij expliciet anders is aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Vóór aanvang van de training dient het verschuldigde bedrag op bankrekening NL59 RABO 0308233468 Welkomthuis Maastricht, bijgeschreven te zijn.
Kamer van koophandel nummer 64881342 en BTW nummer 157706795B01
Indien de training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

Een sessie of individuele coaching kan contant of via een bankoverschrijving of mobiele app. worden voldaan. Indien is overeengekomen dat het verschuldigde bedrag per bank overgemaakt kan worden, dient de rekening of factuur binnen 14 dagen te worden voldaan. (65,= euro per uur, telkens berekend met een kwartier. Tarieven gelden tenzij anders vermeld bijv. trainingen, feng shui of via offerte afgesproken)

Annulering
Annuleert u/ je minder dan 14 dagen voor de aanvang van een training, dan ben je het hele cursusbedrag verschuldigd. Je kunt ook voor een plaatsvervanger zorgen.
Annuleer je 14 dagen of meer dan 14 dagen voor de aanvang van een training, dan krijg je het cursusgeld, minus € 25,- annuleringskosten teruggestort.
Annuleer je binnen 24 uur voor een sessie of consult, dan betaal je het volledige bedrag van een uur consult. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

Aansprakelijkheid en belangrijke info m.b.t. het aanbod.
De behandeling is géén vervanging voor een regulier zorgaanbod, behandeling of medicatie. Er dient uit gegaan te worden van complementaire zorg, waarbij de reguliere geneeskunde en paramedische zorg goed gecombineerd kunnen worden.
De behandeling heeft niet in alle gevallen meteen (positieve) gevolgen voor de klachten. In sommige gevallen kan er soms eerst een verergering van de klachten ontstaan. Hier zal tijdens de behandeling/intake ook op in worden gegaan.
De cliënt (het cliëntsysteem) is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, het effect en resultaten van de behandeling. Het ter harte nemen van de gegeven adviezen en behandeling zijn van groot belang voor het wel slagen van de behandeling.
De cliënt is zich bewust van het feit dat de coach geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen zich meer bewust te worden van het innerlijke zelf van de cliënt en hem daarbij te helpen en ondersteunen, om te komen tot de benodigde gedragsverandering(en).

Dit alles vindt plaats met grootste wederzijdse discretie en respect.
Indien nodig verwijst de coach door naar een collega-therapeut of arts, indien de behandeling van Welkomthuis, onvoldoende of niet geëigend blijkt.

De coach kent een beroepsgeheim. Alle informatie die in de behandeling en sessies naar voren komt, blijft tussen de cliënt en de coach, hiermee wordt vertrouwelijk omgegaan. Alleen met uitdrukkelijk vóóraf verleende (schriftelijke) toestemming van de cliënt kunnen gegevens worden gedeeld met derden.

Welkom Thuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag en de gevolgen daarvan van een deelnemer aan een training of consult, zowel tijdens, voor en na de betreffende training of sessie.
De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier.
Welkom Thuis beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.
De cliënt /hulpvrager is verantwoordelijk voor alle eventuele schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de overige deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de sessies, trainingen gehouden wordt.

Privacy- en klachtenreglement
Welkom Thuis beschikt niet over een apart klachtenreglement. Indien er sprake is van eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie, dan wel tot een onafhankelijke klachtencommissie.
De gegevensverwerking van cliënten is niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Voor de Privacy verklaring: scrol aub even verder naar beneden.

Ik ben aangesloten bij de beroepsgroep voor kindercoaches en yogadocenten Adiona: 

 

Bijzondere bepalingen
Opdrachtgever / deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een training opdrachtgever / deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, aangeboden door Welkom thuis, is geheel vrijwillig en voor de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
Welkom Thuis werkt niet met opdrachtgevers/deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is. Het mogelijk voorkomen van zo’n reactie dient van te voren door de opdrachtgever / deelnemer gemeld te worden. Welkom Thuis is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
Welkom Thuis behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet.
Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij verplicht dit te melden aan de cursusleiding / coach en is restitutie van het cursusgeld uitgesloten.

(Meldcode) Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld                                 Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft. 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Dankjewel voor het lezen.

 

PRIVACY VERKLARING 

Welkomthuis coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Welkomthuis (coaching, training en tiener/kinderyoga), gevestigd te Leeuwhof 4b, 6301 KZ Valkenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64881342

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u mijn website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig achten.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand/hulpvragen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bv. bij de huisarts/gemeente/Jeugdtrauma herstel Limburg. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik doe mijn best en heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Daarna worden uw persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

D.d. 12 mei 2018

 

Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden en/of privacy verklaring nog vragen? Stel ze gerust.

 

 

Nog een paar handige links:
www.essentialmovements.nl

www.adiona.nl
www.lihsk.nl
www.erudiet.nl
www.beelddenken.startpagina.nl
www.braingym.nl
www.villapinedo.nl
www.dyslexie.startpagina.nl